Stadgar

Stadgar för Nacka Golfklubb

Org.nr 814000-9302

Nacka Golfklubb är en ideell förening stiftad den 5 maj 1989 och med hemort i Nacka. Klubbens stadgar fastställdes den 18 oktober 1989. Senaste korrigeringar av stadgarna har skett den 20 oktober 2009

 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fy­siskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att:

den i alla led ständigt utvecklas och för­bättras till form och innehåll,

alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i före­ningsdriven idrottsverksamhet,

den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhälls­grupperingar,

de som deltar får vara med och bestäm­ma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att

den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(gällande från Riksidrottsmötet 1995)

 

Allmänna Bestämmelser

§ 1                 Ändamål

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlig­het med idrottens verksamhetsidé.

§ 2                 Sammansättning

Golfklubben består av de fysiska personer som upptagits i klubben som medlemmar.

§ 3                 Tillhörighet

Golfklubben är medlem i Svenska Golfför­bundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör Stockholms Golfdistriktsför­bund (GDF) samt Stockholms Idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organi­sationers stadgar, tävlingsbestämmelser, öv­riga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riks­idrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF:s eller DF:s styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handling­ar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4                 Beslutande organ

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5                 Firmateckning

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrel­seledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

§ 6                 Verksamhets- och räkenskapsår

Golfklubbens verksamhetsår och räken­skapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

§ 7                 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stad­gar, eller om förhållande som inte är förut­sett i stadgarna, hänskjuts frågan till näst­kommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 8                 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skrift­ligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om stadgeändring träder i kraft sedan det godkänts av SGF.

§ 9                 Upplösning av golfklubben

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av anta­let avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall an­ges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrel­sens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resul­taträkningar, skall omedelbart sändas till SGF.

Klubbens medlemmar

§ 10               Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökan­den kommer att motarbeta klubbens ändamål eller uppenbarligen skada klubbens intres­sen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt § 11, andra stycket, och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett ut­trädet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad sökanden har att iakttaga en­ligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

§ 11               Utträde

Medlem som vill utträda ur golfklubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte har fullgjort sina ekono­miska förpliktelser mot klubben skall anmo­das att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och styrelsen inte beviljar honom an­stånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

Medlem som utträder ur klubben skall full­göra sina ekonomiska förpliktelser mot klub­ben. Erlagd årsavgift återbetalas ej vid utträde.

§ 12               Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att denne motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte före­ligger får klubbens styrelse i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, beretts tillfälle att yttra sig över de omständigheter som för­anlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och anges vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den berörde.

§ 13a             Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem i golfklubben:

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

har rätt till information om klubbens verksamhet,

skall erhålla spelrättsbevis efter fullgjord inbetalning av avgift för spelrättsbevis,

skall följa klubbens stadgar och beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stad­gar, bestämmelser och beslut,

får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlem­skapet,

skall meddela klubben kategoriföränd­ringar[1] senast 30 november,

skall betala de avgifter som beslutas av årsmötet,

har inte rätt till del av klubbens behåll­ning eller egendom vid upplösning av klubben.

 

§ 13b             Spelrättighet

Rätt att spela på klubbens bana har dels:

Medlemmar som innehar spelrättsbevis.

Juniormedlemmar.

Andra medlemmar som enligt beslut äger rätt till spel på banan.

Greenfeegäster

Den som av annat skäl är berättigad till spel på banan.

Antalet medlemmar med spelrättighet beslutas av årsmöte.

§ 13c             Spelrättsbevis

Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Spelrättsbevis ska utställas på personen i fråga. (spelrätts-innehavaren). Spelrättsregistret ska, för varje medlem som innehar spelrättsbevis eller till den person spelrättsbevis upplåtits, innehålla uppgifter om dennes namn och Golf-id samt spelrättsbevisets nummer.

Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och innehavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

§ 14               Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse be­slutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

Årsmöte och Extra Årsmöte

§ 15               Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslu­tande organ, genomförs i form av ett höst­möte och ett vårmöte. Ordinarie höstmöte hålls före november månads utgång. Ordinarie vår­möte hålls före mars månads utgång. Styrel­sen bestämmer tidpunkt och plats för möte­na.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före höstmötet re­spektive vårmötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla.

Senast en vecka före respektive möte skall handlingarna till mötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen. Handlingarna, som också skall tillhandahållas på mötet, är till vårmötet verksamhets- och förvaltnings­berättelse, revisionsberättelse samt inkomna motioner med styrelsens yttrande och till höstmötet förslag till verksamhetsplan med förslag till budget för det nästkommande året.

§ 16               Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 17               Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmöte

Rösträtt på årsmöte har medlem som full­gjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

§ 18               Beslutförhet

Årsmötet är beslutför med det antal röstbe­rättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19               Beslut och omröstning

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Be­slut efter ja/nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation (bifallsrop).

Beslut enligt § 8 och § 9 avgörs med där an­given röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock skall val ske slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mö­tets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20               Valbarhet

Valbarhet till golfklubbens styrelse och val­beredning är röstberättigad medlem i klubb­en.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klub­ben.

Klubbstyrelse och valberedning skall bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt skall klubben verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jäm­ställdhet mellan kvinnor och män kan nås.

§ 21               Ärenden vid vårmötet

Vid vårmötet skall följande ärenden behand­las och protokollföras:

Fastställande av röstlängd för mötet.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av föredragningslista.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordfö­rande skall justera mötesprotokollet.

a)                   Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b)                   Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksam­hets- och räkenskapsåret.

Fastställande av resultat- och balans­räkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Val av:

a)                   klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år,

b)                   halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,

c)                   två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,

d)                  två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. (I detta val får styrelsens ledamöter ej delta),

e)                   två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,

f)                   ombud till GDF-möte,

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen för mötet.

§ 22               Ärenden på höstmötet

Vid höstmötet skall följande ärenden be­handlas och protokollföras:

Fastställande av röstlängd för mötet.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av föredragningslista.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och antagande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

Övriga frågor.

Frågor av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen för mötet.

§ 23               Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra års­möte när en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftli­gen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte och eventuella handlingar skall senast sju dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens an­slagstavla.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse till extra årsmöte får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som för­anlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i §§ 17 och 18.

Valberedning

§ 24               Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter av vilka årsmötet väljer ordförande och en ledamot (samt styrelsen utser en ledamot).

Olika åldersgrupper bör finnas representera­de.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet le­damöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

Revision

§ 25               Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revi­sionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen över­lämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

Styrelsen

§ 26               Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och fyra till sex  övri­ga ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Av­går ledamot före mandattidens utgång inträ­der suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t.o.m. nästföljande vårmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad le­damot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 27               Åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen golf­klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar - svara för klub­bens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler,

verkställa av årsmötet fattade beslut,

planera, leda och fördela arbetet inom klubben,

ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god revi­sionssed,

lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed,

förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella represen­tant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland sty­relsens ledamöter enligt styrelsens bestäm­mande.

§ 28               Kallelse, beslutförhet och   omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ord­föranden eller då minst halva antalet leda­möter har begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid till­sändas samtliga styrelseledamöter med upp­gift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamö­ter kallats och då minst halva antalet leda­möter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av sty­relsens samtliga ledamöter är ense om be­slutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som bi­träds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröst­ning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Pro­tokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.

Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.

Protokoll skall föras i nummerföljd.

§ 29               Överlämnande av beslu­tanderätt

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golf­klubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyn­digande enligt föregående stycke skall fort­löpande underrätta styrelsen härom.

**************

[1] Exempel på kategoriförändringar är bl.a. aktivt-passivt medlemskap och vardagsmedlem-heltids­medlem eller utträde ur klubben.