Vårmöte 2019-03-26

Härmed kallas Nacka Golfklubbs medlemmar till

ordinarie Vårmöte tisdagen den 26 mars 2019, kl 19.00 i klubbhusets restaurang.

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. A. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.   B. Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2018.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2018.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt övriga dispositioner i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Val av: A. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. B. Två ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. C. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. D. Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. E. Ett ombud och en suppleant till Nacka Golf AB:s bolagsstämma. F. Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en skall utses till ordförande. G. Ombud till GDF-möte (utses av styrelsen).
 11. Utvecklingsplan för kommande tre år.
 12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor.
 14. Mötets avslutning. 

 

Årsredovisningen och övriga handlingar finns tillgängliga på klubbens kansli och hemsida fr.o.m. den 19 mars 2019. Vi skriver dock ej ut handlingarna till mötet.