Härmed kallas Nacka Golfklubbs medlemmar till ordinarie årsmöte tisdagen den 25 oktober 2022, kl. 19.00 i klubbhuset.

Material samt protokoll finns under medlemssidor (samma inlogg som till min golf).

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 

  1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

  1. Fastställande av föredragningslista.

 

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

  1. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

 

  1. Presentation av styrelsens förslag till investeringar och banutveckling.

 

  1. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

 

  1. Fastställande av medlemsavgifter och verksamhetsplan samt antagande av budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2023.

 

  1. Övriga frågor.

 

  1. Mötet avslutas.

 

 

 

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan samt besvarade inkomna motioner kommer finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 18 oktober 2022.