Årsmöte torsdagen 24 mars kl. 19:00

Härmed kallas Nacka Golfklubbs medlemmar till ordinarie Vårmöte torsdagen den 24 mars 2022, kl. 19.00 i klubbhusets restaurang.

Anmäl dig till årsmötet, gärna senast 17/3, via Min Golf

Material finns under medlemssidor (samma inlogg som till min golf).

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 1. Fastställande av föredragningslista.
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 1. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 2.  a. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

            b. Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2021.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2021.
 1. Fastställande av resultat- och balansräkning samt övriga dispositioner i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 1. Val av: 
 • a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
 • b. Tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
 • c. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 • d. Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
 • e. Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en skall utses till ordförande.
 • f. Ombud till GDF-möte (utses av styrelsen).
 1. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
 1. Övriga frågor.
 1. Mötets avslutning.

 

Årsredovisningen och övriga handlingar finns tillgängliga på klubbens kansli och hemsida fr.o.m. den 17 mars 2022.