Miljöpolicy

Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt 

För att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar och förebygger negativ miljöpåverkan genom att;

>> Uppfylla gällande lagar, förordningar och andra krav som berör klubben.

>> Fortlöpande identifiera och minska risker för ohälsa och olycksfall.

>> Sträva efter att minska mängden avfall, minimera utsläpp till luft, vatten och mark, förebygga vår miljöpåverkan genom att: bl. a. hushålla med råvaror, energi och vatten, samt arbeta med att minska miljöpåverkan från vår utrustning.

>> Fortlöpande informera våra medlemmar, gäster och allmänhet samt vidareutbilda våra anställda i miljöarbetet.