Allmäna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

Nacka Golfbana är till stora delar beläget i ett naturreservat.
Låt oss ta hand om banan därefter, d.v.s. var aktsam om banan och håll rent och snyggt!

Bana

 • Endast "mjukspik" i skorna får användas, eller ingen spik alls.
 • Av skötselskäl får endast träpegs användas.
 • Lägg tillbaka uppslagen torv. Laga nedslagsmärken på green. Provsvinga inte på grästee.
 • Banarbetare har alltid företräde.
 • Hundar är tillåtet att ha med på banan utom på green, men de skall vara kopplade och får ej vara störande.
 • Barnvagnar på banan är inte tillåtet.

Spel

 • För allas trevnad, släpp igenom snabbare bollar. Regler för att motverka långsamt spel gäller generellt.
 • Lokala regler framgår på informationstavlan. Tillfälliga lokala regler anslås på informationstavlan.
 • Startordning från 1:ans tee bestäms vardagar kl 08.00 – 18.00, lör- sön- och helgdagar kl 08.00 – 16.00 genom bokning i GIT mot vilken avprickning sker i receptionen före start. Övriga tider bestäms startordningen på 1:a tee med hjälp av bollränna.
 • Start sker normalt från hål nr 1. Start från hål nr 10 får ske, endast efter tillstånd från receptionen.
 • Greenfeegäst skall erlägga greenfee före spelets början. Den som utan giltigt skäl bryter mot denna bestämmelse kan avkrävas dubbel avgift, samt avvisas från banan, och rapporteras till sin hemmaklubb.
 • Den som inte medför egen uppsättning klubbor får endast deltaga i foresome- eller greensomespel.

Övrigt

 • Särskilda banvärdar och av klubben anställd personal har till uppgift att se till att gällande bestämmelser iakttas. Banvärd i tjänst är försedd med banvärdsskylt. Vid eventuella incidenter ute på banan kan banvärdar och personal ta hand om vederbörandes medlemskort och lämna detta samt rapport till kansliet. Den som blivit rapporterad kan sedan efter spelets slut hämta sitt medelmskort.
 • Förfarande vid bokning av tider se bokningsregler, finns uppsatta på anslagstavlan.
 • Driving-rangebollar får användas endast på Driving-rangen.

 


Saltsjö-Boo april 2017.

Styrelsen för Nacka Golfklubb