Vårmöte

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

6.

  • A. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.
  • B. Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2016.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2016.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt övriga dispositioner i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Val av:

  • A. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
  • B. Två ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  • C. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  • D. Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
  • E. Ett ombud och en suppleant till Nacka Golf AB:s bolagsstämma.
  • F. Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en skall utses till ordförande.
  • G. Ombud till GDF-möte (utses av styrelsen).

11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

12. Övriga frågor.

13. Mötets avslutning.

 

Årsredovisningen och övriga handlingar finns tillgängliga på klubbens kansli och hemsida fr.o.m. den 23 mars 2017. De finns också att få på årsmötet.