Höstmöte 8 november

Härmed kallas Nacka Golfklubbs medlemmar till ordinarie årsmöte torsdagen den 8 november, kl. 19,00 i klubbhusets restaurang

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 

  1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

  1. Fastställande av föredragningslista.

 

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

  1. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

 

  1. Fastställande av medlemsavgifter och verksamhetsplan samt antagande av budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2019.

 

  1. Övriga frågor.

 

  1. Mötet avslutas.

 

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan finns tillgängliga på klubbens kansli samt på hemsidan fr.o.m. 1 november 2018.

(OBS! Vi tänker på miljön därför kommer materialet inte finnas utskrivet den 8 november, vänligen ta med eget utskrivet dokument om så önskas.)